Hình ảnh Cộng đồng

Ảnh – Sinh hoạt của CĐNVro từ 1993 đến 2010

7:23 sáng | 22/01/2011

 

 

CĐNVro: CĐNV tại Romania năm 2010

Ảnh – Sinh hoạt của CĐNVro năm 2010

 

CĐNVro: Chia tay Tham tán Thương mại Việt Nam tại Romania Vũ Thiện Toàn và Phu nhân  – 5.7.2009

*** Album – Chia tay Tham tán Thương mại Việt Nam tại Romania Vũ Thiện Toàn và Phu nhân

 

CĐNVro: CĐNV tại Romania năm 2009 

Slide ảnh – Sinh hoạt của CĐNVro năm 2009

 

CĐNVro: CĐNV tại Romania năm 2008 

Slide ảnh – Sinh hoạt của CĐNVro năm 2008

 

CĐNVro: CĐNV tại Romania năm 2007 

Slide ảnh – Sinh hoạt của CĐNVro năm 2007 

 

CĐNVro: CĐNV tại Romania năm 2006 

Slide ảnh – Sinh hoạt của CĐNVro năm 2006

 

CĐNVro: CĐNV tại Romania giai đoạn 2000-2005

Slide ảnh – Sinh hoạt của CĐNVro từ 2000-2005

 

CĐNVro: CĐNV tại Romania giai đoạn 1996-2000

Slide ảnh – Sinh hoạt của CĐNVro từ 1996-2000

 

CĐNVro: CĐNV tại Romania giai đoạn 1993-1995

Slide ảnh – Sinh hoạt của CĐNVro từ 1993-1995

 

 

Bucharest 2011.

Dương Quỳnh Chi

 

 

 

 

 

Liên kết website