Hình ảnh CLB

Ảnh – Sinh hoạt của CLBPNro năm 2017

11:16 chiều | 08/10/2017

 

 

CLBPNro: “Phụ nữ & Ẩm thực Việt”

*** Album – “Phụ nữ & Ẩm thực Việt” (8.10.2017)

 

 

 

Bucharest, 8/10/2017.

Dương Quỳnh Chi

 

 

 

 

 

Liên kết website