Sơ đồ tổ chức CLB

Sơ đồ tổ chức của CLBPNro (2011-2013)

4:32 sáng | 22/01/2011

 

BAN CHẤP HÀNH CLB

 

Gồm 5 người:

1/ Chị Hoàng Thị Hiền:

– Chủ tịch, phụ trách chung và mảng đối ngoại.

2/ Chị Nguyễn Thị Phương:

– Phó chủ tịch, phụ trách đối nội.

3/ Chị Lê Thanh Hà:

– Ủy viên, phụ trách thông tin và nhân sự

4/ Chị Nguyễn Hồng Liên:

– Ủy viên, phụ trách tài chính và nữ công gia chánh

5/ Chị Nguyễn Vân Phương:

– Ủy viên, phụ trách văn nghệ, sức khỏe và thể thao.

 

 

 

NHÓM TRỢ LÝ CỦA BAN CHẤP HÀNH CLB

 

Gồm 6 người:

1/ Chị Lê Việt Liên:

– Cố vấn của CLB

2/ Chị Dương Quỳnh Chi:

– phụ trách website và diễn đàn của CLB.

3/ Chị Chu Thị Thu:

– phụ trách mảng sức khỏe.

4/ Chị Hoàng Thị Hậu:

– phụ trách mảng văn nghệ.

5/ Chị Phạm Thị Xuân:

– phụ trách mảng nữ công gia chánh.

6/ Chị Phạm Hồng Duyên:

– phụ trách mảng thể dục và văn hóa.

 

 

 

Liên kết website