Sơ đồ tổ chức CLB

Sơ đồ tổ chức của CLBPNro (2015-2018)

4:40 sáng | 10/05/2015

 

BAN CHẤP HÀNH CLB

 

Gồm 7 người:

1/ Chị Hoàng Thị Hiền: Chủ nhiệm

– phụ trách chung và mảng hoạt động của CLB ở Việt Nam.

2/ Chị Nguyễn Hồng Liên: Phó chủ nhiệm

– phụ trách chung, đối nội, đối ngoại và thủ quỹ.

3/ Chị Nguyễn Thị Phương: Phó chủ nhiệm

– phụ trách nội dung chương trình sinh hoạt của CLB.

4/ Chị Dương Quỳnh Chi: Ủy viên

– phụ trách Website và Diễn đàn của CLB.

5/ Chị Lê Thanh Hà: Ủy viên

– phụ trách về nhân sự và thông tin.

6/ Chị Phạm Thị Xuân: Ủy viên

– phụ trách về sức khỏe và văn nghệ.

7/ Chị Phạm Mai Thủy: Ủy viên

– phụ trách về nữ công gia chánh.

 

 

 

NHÓM TRỢ LÝ CỦA BAN CHẤP HÀNH CLB

 

Gồm 7 người:

1/ Chị Lê Việt Liên: Cố vấn của CLB

2/ Chị Tống Thị Thủy

3/ Chị Bùi Thanh Hằng

4/ Chị Hà Thị Xa Ba

5/ Chị Vũ Lan Hương

6/ Chị Hoàng Thị Hậu

7/ Chị Phạm Hồng Duyên

 

 

 

 

 

Liên kết website