Sơ đồ tổ chức CLB

Sơ đồ tổ chức của CLBPNro (2013-2015)

4:37 sáng | 21/04/2013

 

BAN CHẤP HÀNH CLB

 

Gồm 5 người:

1/ Chị Hoàng Thị Hiền:

– Chủ tịch, phụ trách chung và đối ngoại.

2/ Chị Nguyễn Thị Phương:

– Phó chủ tịch, phụ trách đối nội.

3/ Chị Dương Quỳnh Chi:

– Ủy viên, phụ trách Website và Diễn đàn của CLB

4/ Chị Nguyễn Hồng Liên:

– Ủy viên, phụ trách tài chính và nữ công gia chánh.

5/ Chị Nguyễn Vân Phương:

– Ủy viên, phụ trách thông tin, văn nghệ, sức khỏe.

 

 

 

NHÓM TRỢ LÝ CỦA BAN CHẤP HÀNH CLB

 

Gồm 9 người:

1/ Chị Lê Việt Liên: Cố vấn của CLB

2/ Chị Tống Thị Thủy

3/ Chị Hà Thị Xa Ba

4/ Chị Lê Thanh Hà

5/ Chị Hoàng Thị Hậu

6/ Chị Chu Thị Thu

7/ Chị Phạm Hồng Duyên

8/ Chị Hà Thị Thư

9/ Chị Phạm Thị Xuân

 

 

 

 

 

Liên kết website